Yükleniyor...

ANKET

ANKET


İşitme cihazı endikasyonunda bilimsel verileri, işitme cihazlarının hayat kalitesinde yaptığı değişikliği, işitme cihazına uyum zorluğunu ve eğer varsa işitme cihazı endikasyonlarında yapılan hataların sorgulanması amacıyla bu anket yapılır. Hastalar yaş, cins, cihaz kullanılan kulağın saf ses eşik ortalaması, ve konuşmayı ayırt etme skoru, HHIA skorları ve IOI-HA skorları yönünden incelenir. Cihaz kullanımının subjektif değerlendirilmesine yönelik Erişkinler için İşitme Engellilik Envanteri (Hearing Handicap Inventory for Adults - HHIA) ve İşitme Cihazları için Uluslararası Sonuç Envanteri (International Outcome Iventory for Hearin Aids IOI-HA) kullanılır.

HHIA 25 sorudan meydana gelir. Sorulardan 13’ü emosyonel alt grubu, 12’si sosyal/durumsal alt grubu oluşturur. Emosyonel alt gruptaki sorular; kişinin işitme güçlüğüne bağlı davranış ve emosyonel cevaplarını değerlendirmenin yanında o kişinin işitme güçlüğüyle ilgili olarak, çevresindeki insanların verdikleri tepkiler hakkında kişinin subjektif düşüncelerini gösterir. Sosyal alt gruptaki sorular; çeşitli sosyal durumlarda işitme kaybının (kişi tarafından algılanan) etkilerini değerlendirir. Sorulara evet, bazen ve hayır şeklinde cevap verilmesi istenir. Puanlamada “Evet” cevabı 4, “Bazen” cevabı 2, “Hayır” cevabı veya sorunun deneke uygulanabilir olmaması 0 olarak puanlanır. Toplam puan 0- 100 arasında değişir ve yüksek puan kişinin ciddi işitme engellilik durumu hissettiğini, düşük puan ise işitme güçlüğüne bağlı engellilik durumu hissetmediğini gösterir.

IOI-HA 7 maddeden oluşur ve her bir madde işitme cihazı kullanımında genel başarı açısından önemli olan farklı bir alanın sonucuna yöneliktir. Bu ana başlıklar; günlük kullanım süresi, cihazdan faydalanma seviyesi, rezidüel aktivite sınırlanması(RAS), memnuniyet, rezidüel katılım kısıtlılığı(RKK), diğer insanlara etkisi(DİE) ve hayat kalitesine etkisidir(HK). Her madde 5 cevap seçeneği içerir ve işitme cihazı kullanımı açısından 1 puan en kötü, 5 puan en iyi sonuç olacak şekilde değerlendirme yapılır. IOI-HA’nın 1, 2, 4 ve 7nci maddeleri kişinin işitme cihazı ile ilgili görüşleri hakkında bilgi verirken; 3, 5 ve 6ncı maddeler kişinin dış dünya ve başkalarıyla olan ilişkisine işitme cihazı kullanımının etkisini gösterir. 1, 2, 4 ve 7nci maddeler iyileşme ve düzelmeler ile, 3, 5 ve 6ncı maddeler ise hastanın rezidüel problemleri ile ilgilidir.

Araştırmanın etik açıdan uygun olduğuna dair Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Değerlendirme Kurulu’ndan (ATADEK) 22.03.2018 tarih, 2018-4/40 karar numarası ile Etik Kurul onayı alınmıştır.

İşitme Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Stres Düzeyini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya katılacağımı anladım. Bunun yanı sıra çalışmanın amacı ile benim çalışmaya olacak katkım da bana açık bir Şekilde izah edilmiştir. Ayrıca çalışma başlangıcında ve boyunca araştırmayla ilgili sorular sorabileceğim de bana bildirilmiştir.
A) Araştırmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan çekilebilirim.
B) Bu araştırmaya katılmak beni rahatsız edecek ya da bana zarar verecek bir duruma maruz bırakmayacaktır.
C) Bu araştırma sırasında, istediğim zaman soru sorabilirim.
D) Araştırma sonunda, gerekli konularda ya da bilmek istediklerim hakkında bilgilendirileceğim.
E) Kimlik bilgilerim saklı tutulacak; bu araştırmanın dışında bir üçüncü kişi ya da herhangi bir kuruma bildirilmeyecek ve herhangi bir yayında belirtilmeyecektir.
F) Bu araştırmanın Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Değerlendirme Kurulu’ndan (ATADEK) 22.03.2018 tarih, 2018-4/40 karar numarası kapsamında yürütüldüğünün bilgisi araştırma öncesinde bildirilmiştir.
G) Bu araştırmanın verilerinin kapsamında sunulabileceğinden ya da profesyonel toplantılarda paylaşabileceğinden haberdarım.
Ben 18 yaşında/ 18 yaşın üstündeyim. Bilgi formunda ve bu formda bildirilen hususları göz önünde bulundurarak araştırmaya katılmayı kabul ediyorum.
Katılımcı bu formu doldurmakla yukarıda yer alan maddeleri kabul etmiş sayılır.
Tarih: 22.09.2019 14:38:17
Araştırmacı: Oğuzhan AYDEMİR
Bu araştırma Oğuzhan AYDEMİR tarafından yapılmaktadır. Araştırmacılar ile aşağıdaki adresten irtibata geçilebilir.
E – mail Adres : info@newsenses.org


Her zaman (99%) Nerdeyse hep (87%) Genellikle (75%) Yarı yarıya (50%) Ara sıra (55%) Nadiren (12%) Hiç (1%)
1 2 3 4 5 6 7

İşitme cihazının yalnızca psiko-sosyal değil aynı zamanda fizyolojik yan etkileri de ortaya çıkabilmektedir. Hastanın işitme kaybı derecesine, kayıp tipine, odyogram konfigürasyonuna, anatomik özelliklerine uygun olmayan ve danışmanlık hizmeti verilmeden yapılan uygulamalar hastanın işitme sağlığına yarar yerine daha da zarar verebilecek niteliktedir. Bu durum için sık yaşanan örneklerden biri, hastaya gereğinden daha güçlü işitme cihazı verilmesi sonrası aşırı doz amplifikasyona maruz kalan hastanın kalıntı işitmesinin büyük oranda zarar görmesi durumudur. Yani sağlığımız için kullanmış olduğumuz birçok ürünün aslında sağlığımızı olumsuz etkileyebileceğini de aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Bu test daha çok işitme cihazı kullanan bireylerin, bu cihazlardan ne derece memnun olup olmadıklarını anlamaya yöneliktir. Buradaki esas amaç, işitme cihazı kullanım raporu verilerek işitme cihazı satış merkezlerine yönlendirilen hastaların işitme cihazlarına karşı tutumlarını ve kullandıkları cihazlardan ne kadar memnun olup olmadıklarının anlaşılmaya çalışılmasıdır.

24 maddeye işitme rahatsızlığı yaşayan hastalar tarafından verilen yanıtların her birine puan verilir. Puanların toplamı alınır. İşitme cihazlı durum için bulunan toplamdan işitme cihazsız durum için bulunan toplam çıkarılır ve memnuniyetin niceliksel (sayısal) karşılığı ortaya çıkarılır. İletişim kolaylığı, Yankılanma, Arkaplan Gürültüsü, Rahatsız Olma alt ölçekleri için üretilen puanların kıyaslaması yapılarak memnuniyet oranı ortaya konulur. Anket 6 adet ters soru (çapraz kontrol soruları) ve 18 adet düz soru formu ile işitme cihazlı ve işitme cihazsız toplam 48 soru öbeğinden oluşturulmuştur. Alt ölçekler ile ters soru kalıpları (soruların cevaplanmaları tersten) ve düz soru kalıpları birbirinden bağımsız olarak dağıtılmıştır. Şöyle ki; 1- İletişim Kolaylığı Ölçeği: 4-10-12-14-15 ve 23. Sorular 2- Arkaplan Gürültüsü Ölçeği: 1-6-7-16-19 ve 24. Sorular 3- Yankılanma Ölçeği: 2-5-9-11-18 ve 21. Sorular 4- Rahatsız olma Ölçeği: 3-8-13-17-20 ve 22. Sorular

İşitme engelli çocuğun doğumuyla aileler; sağlık ve eğitim masraflarını karşılama, toplumun çocuklarına ve aileye olumsuz bakış açısı, yeni duruma uyum sağlama, eşler arası çatışma, aile düzeninde değişiklik gibi duygusal, sosyal ve ekonomik zorluklar yaşamaktadırlar. Bu aileler genel olarak maddi, bilgi, toplumsal hizmet ve sosyal destek gibi gereksinimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çoğunlukla anneler çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitimi açısından daha fazla sorumluk almakta ve daha fazla stres yaşamaktadırlar. Bu durum ise özellikle de annelerin stresle başa çıkmalarını zorlaştırmaktadır. İşitme engelli bir çocuğun olumlu gelişimi ve aile üyelerinin uyumunun temeli olan çift ilişkisinde; annenin evlilik yaşantısının önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Mutsuz bir evliliği olan, eşinden yeterince ilgi görmeyen ve ailenin ekonomik sıkıntılarının olduğu bir ortamda her iki ebeveynin stresi artmakta ve ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkiyi olumsuz etkilemektedir. İşitme engelli çocuklar genellikle normal gelişim gösteren çocuklara oranla ebeveynlerine daha uzun süre bağımlı olmakta ve ihtiyaçlarının karşılanması için özel eğitim desteğine de ihtiyaç duymaktadırlar. Çocuğun özel eğitimden en iyi şekilde faydalanabilmesi için ise ebeveynlerin ve tüm ailenin sürece aktif olarak dâhil edilmeleri gerekmektedir. Hangi kültürden olursa olsun çocuğun bakımındaki en büyük sorumluluk annede olduğu için, özellikle de annenin eğitim sürecine dâhil edilmesi çocuğun gelişiminde oldukça önemlidir. Kısacası ebeveynlerin psikolojik sağlıklarının iyi olması ve stresle başa çıkma stratejilerine sahip olmaları çocuğun gelişimine de olumlu etki sağlayacaktır. Türkiye’de işitme engelli çocuğu bulunan ebeveynlerin stres düzeylerini ele alan sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Ebeveynlerin stres düzeyi ile ilişkili olan psikolojik sağlamlık, evlilik doyumu ve çocuğun davranış problemlerine dair yapılacak bu türden bir çalışmanın, annelere ve çocuklarına sağlanacak psikolojik destek konusunda faydalı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın işitme engelli çocuklara yönelik özel eğitim ve genel eğitim hizmetlerinin niteliğinin artmasını da sağlayabileceği, ayrıca bu alanda yeni akademik çalışmalar yapılmasına yol gösterici veriler sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmada elde edilen bulguların, işitme engeli bulunan çocukların ebeveynlerinin stres düzeylerini etkileyen ve stres düzeyi nedeniyle etkilenen faktörlere yönelik yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak araştırmanın bazı sınırlılıkları söz konusudur. Çalışma sadece işitme engelli çocukların anneleri ile sınırlı kalacaktır. Bu arada bu çalışma sadece İstanbul’daki işitme engelli çocuğa sahip ebeveynler için geçerli olmayıp Türkiye hatta tüm dünyadaki işitme engelli çocuğa sahip ebeveynler için de geçerli olacaktır. Yani sınırlılık sadece yaş ile ilgilidir. Çalışmaya sadece işitme engelli çocukların ebeveynleri dâhil edilmiş, diğer engellilik gruplarından veri elde edilememiştir.